شعبه 2 کالاگسترایران در بابل

شعبه 2:

 مازندران، بابل،خیابان جانبازان ،نبش توحید ۵۲

شعبه 3 کالا گستر ایران در بابل

شعبه 3:

مازندران،بابل کمربندی شرقی روبروی نمایندگی خورشیدی،بین گلستان 8و 8.1

شعبه 4 تجهیزات اداری کالا گستر ایران در بابل

شعبه 4:

مازندران،بابل،بلوار ولیعصر(کمربند شرقی) بین گلستان 6و8